Aşık Etme Duası : Sizi bırakıp giden kocanızın dönmesinin olanaksız olduğunu düşünüyorsanız, bu düşüncenizin yok olması için yapmanız gereken şeyler vardır. Özellikle imkansız olarak görünen eylemlerde okumanız ihtiyaç duyulan dualar vardır. şu demek oluyor ki kocanızın size geri dönmesi imkansız ise bunun için en etkili dualar vardır. Bu duaların okunmasından sonra kocanız size geri rotatif ve sonsuza kadar mutlu bir şekilde yaşarsınız.

Aşağıda kocanızı geri döndürecek dua yer alır:

Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea ala aynî.

Yühibbunehüm ke hubbillâh, vellezine amenî eşeddü hubben lillâh.

Züyyine lînnâsi hubbüş şehevati minen “Senin Adın” nisâi vel benîne vel .

Kanâtiyril mükantarati minez-zehebi vel fiddati vel haylîl müsevve-meti vel en’âmi vel hars, zalike rnetaul hay-atid dünya, vallahü indehu husnül meâb.

Kirâmen kâtibine ya’lemûne mâ tef-alûn.

Allâhümmahrik ve heyyic kalbi ve akli fülan alâ hubbi fülan bil mehabbetil kaviyy-etî veşşedîdeti min ğayri mühletin bilâ ihtiyarin velev kâne fîhi hayran, bil aceli ve sür-ah.

Hızlı Kabul Olan Aşk Duası

Hızlı bir şekilde etkilerini ortaya koyan aşk duaları vardır. Bu duaların okunmasından sonra sevmiş olduğiniz kişiye çabuk bir halde kavuşmuş olmuş olursunuz. Bu aşk dualarının muhakkak abdestli bir halde okunması gerekir. Bu sayede duaların kabul olması derhal gerçekleşir. Aşağıda derhal kabul olan aşk duası ayrıntılı bir halde verilmektedir:

Yâ vedûdü yâ vedûdü yâ vedûdü yâ zel arşil mecîdi yâ mübdiü yâ müıydü yâ fe’âlün limâ yürîdü es’elüke bi nûri vechikellezî lâ mele erkâne arşike ve es’elüke bi kudratikelletî kadderte bihâ alâ halkıke ve bi rahmetikelletî vesiat külle şey’in lâ ilâhe illâ ente eğısnî yâ mugıysü eğisnî yâ mügıysü eğisnî yâ mugıys.

Yukarıda verilen duanın her gün 100 kere okunmasında yarar vardır. Bu sayede edilen dualar çabuk kabul olur.

Kuvvetli Aşk Duaları nedir?

Etkisi çok güçlü olan aşk duaları vardır. Bu duaların usulüne uygun bir halde okunmasından sonrasında edilen niyetler ve dualar derhal kabul olur. Bunun sonucunda da sevmiş olduğiniz insana kısa sürede kavuşarak mutlu bir ilişkiye adım atmış olmuş olursunuz. Aşağıda en etkili olan aşk duası yer alır. Bu yakarma şu şekildedir:

Bismillahirrahmanirrahıym.

Tanrıümmec’al li min emri haza ferecen ve mahrecen inneke ala külli şey’in kadiyr.Allahümme rabbe ibrahiyme ve musa ve rabbe ishaka ve ya’kube ve ıysa ve rabbe cebraiyle ve mikaiyle ve israfiyle ve azraiyle ve münzilet tevrate vel’inciyle vezzebüre vel fürkanel azcaıymi erini fi menami ma tera li fiyhil hayre vel’aserat.Tevekkel ya cibriylü ente ve a’vanüke bihakkıl aziyzil cebbaril keriymil vehhabil hahhari tanrıümme elkı mahabbeti fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı maliki yevmiddiyni ve bihakkıl hayyil kayyümil vahıdil ehad ve tevekkel ya israfiylü ente ve a’vanike ve elki mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı iyyake na’büdü ve iyyake neste’ıynü ve bi hakkıl melikil muktediril mukaddimel müdi’ül müıydü tevekkel ya rü kıyaiyl ente ve a’vanike velkav mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra allahümme inni eselüke bihakkı nebiyyike muhammedin sallallahü teala aleyhi ve selleme ve bihurmeti hazihis süretiş şerifeti en takdı hacet.

Hızlı ve çabuk tutan aşk duası bilgilerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Uzaktakine Okunacak Aşk Duası

Uzakta aşık olduğunuz bir ferdin size de aynı duygular beslemesini istiyorsanız, okumanız ihtiyaç duyulan dualar vardır. Bu duaları abdestli bir halde gece yatmadan önce okumanız durumunda uzakta olan bireyin kalbine düşmüş olursunuz ve duayı okuduğunuz fert sürekli sizi düşünür. Hep sizin yanınızda olmak ister. Bundan dolayı bu duanın en kısa sürede etkisini göstermesi için muhakkak abdestli bir şekilde okumanız gerekir.

Aşağıda uzaktaki birine okumanız ihtiyaç duyulan yakarış yer alır:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. In testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn.

İmkânsız Aşklara Etkili Olan dua

İmkânsız aşklar için okunması gereken dua vardır. Bu duanın her gün sabah ve akşam namazının kılınmasından sonrasında okunması durumunda sizin için imkânsız olan aşk gerçeğe dönüşmüş olur. Bunun sonucunda da aşık olduğunuz birey size deliler şeklinde bağlanır. Aşağıda imkânsız aşklar için okunacak yakarma detaylı bir halde verilmektedir:

allahümme fâtırıssemavati vel ardı âlimülgaybi veşşehadeti. Allahümme inni a’hedü ileyke ahden fî hazihil hayatid dünya Inneke entellahü lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerike kir ve enne Muhemmeden abdüke ve resûlüke fela tekilni ilâ nefsi darfate aynin feinneke in tekilni ilâ nefsi tukarribüni minneşşerri ve tüba’id jnî minel-hayri ve inni lâ âsiku illâ birah-metike fec’al rahmetike lî ahden indeke tufinihî yev-mel kıyameti inneke lâ tuhlifül-miâd.

Birini Aşık Emek İçin Okunacak dua

Birini aşık etmek için okunması ihtiyaç duyulan dualar bulunur. Bu duaların istenilen şekillerde okunması durumunda sevmiş olduğiniz kişiyi kendinize etkili bir halde aşık edebilirsiniz.  Özellikle birini aşık etmede etkili olan dualardan birisi, Taha suresidir. Bu surenin hem de ceylan derisine veya kâğıda yazılıp okunması da duanın etkili bir halde sonuç göstermesine destek sağlar. Bunun için birini aşık etmek isteyenler Taha suresini usulüne uygun olarak okumalıdır.

Birini Delice Aşık Etmede Etkili Olan dua

Birini deliler gibi aşık etmek için muhakkak okunması ihtiyaç duyulan duanın medyumlar tarafınca okunması gerekir. Çünkü okunacak duanın uzmanlar tarafından telaffuz edilmesi sonucunda dua etkisini daha kuvvetli bir halde göstermeye başlar. Bundan dolayı etkili aşk duasını okumak isteyenler, bu mevzuda yetenekli ve hisleri güçlü olan medyumlara gitmelidir. Bu sayede okunan aşk duası kısa sürede kabul olur ve etkili bir halde neticelarını göstermeye adım atar.  Böylece sevmiş olduğiniz kişi size deliler gibi aşık olur.

Aşk Duaları Ne vakit Kabul Olur?

Aşk dualarının kabul olma süreı duanın okunduğu kişiye nazaran farklılık gösterir. Bunun haricinde okunan aşk dualarının türü de duaların kabul olmasında etkilidir. Çünkü kısa sürede kabul olan aşk duaları okunduğu vakit derhal etkisini gösterir. Bu sayede duayı okuyanlar sevdiklerine 1 gün bile geçmeden kavuşmuş olur. Bunun için her zaman en etkili ve kısa sürede etkilerini gösteren aşk dualarının seçilmesi tavsiye edilir.

Aynı zamanda duaların kısa sürede kabul olmasında duaların okunduğu zaman da çok önemlidir. Özellikle sabah namazından sonra okunan aşk duaları derhal kabul olur. Bundan dolayı bu zamanlara dikkat etmekte yarar vardır.